POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy KREATYWNE HISTORIE, dostępny pod adresem  https://kreatywnehistorie.com.pl/targ/, prowadzony jest przez Rafał Mały prowadzącego działalność gospodarczą Kreatywne Historie Rafał Mały, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6692455641, REGON 368475420. Kontakt ze sklepem pod adresem poczty elektronicznej: kreatywnehistorie@gmail.com lub nr telefonu 694917319.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Regulamin został opublikowany dnia 24.10.2017. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, które obowiązują od momentu opublikowania go na stronie sklepu.

DEFINICJE

1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Kreatywne Historie Rafał Mały, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6692455641, REGON 368475420.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://kreatywnehistorie.com.pl/targ/
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
14. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

WYMAGANIA TECHNICZNE

1.Do korzystania ze Sklepu, czyli przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym
2. Zamówienia można dokonać przez całą dobę 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sklepu internetowego  znajdującego się pod adresem https://kreatywnehistorie.com.pl/targ/.
3.Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu wpłaty za dany przedmiot/usługę.
4. Zamówienie zostaje wysłane od 3 do 5 dni roboczych po przyjęciu go do realizacji, chyba, że przy danym przedmiocie zaznaczono inaczej. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia produktu, gdy nie ma go na stanie, termin wykonania ustala się indywidualnie.
5. Jeśli w ciągu 5 dni roboczych sprzedający nie otrzyma zapłaty, zamówienie zostaje anulowane.

CENY i PŁATNOŚCI

1. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
2. Dopuszczone formy płatności to przelew bankowy lub płatność za pośrednictwem szybkiego przelewu – Przelewy24.
3. Dane do przelewu bankowego:
Rafał Mały,
Krytno 16, 76-010 Polanów
mbank 95 1140 2004 0000 3402 7713 5314

DOSTAWA I KOSZTY WYSYŁKI

1. Klient ma do wyboru następujące metody dostawy:
Przesyłka kurierska – Koszt wysyłki pokrywa zamawiający.
Odbiór osobisty – Koszalin, Sianów gratis.
Szczegółowe informacje dotyczące wysyłek umieszczone są na stronach sklepu.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

REKLAMACJA I GWARANCJA

1. Umową Sprzedaży objęte są produkty nowe oraz używane.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Przy dostawie produktów za pomocą firmy kurierskiej kupujący jest zobowiązany sprawdzić paczkę, a w przypadku uszkodzenia razem z kurierem spisać protokół szkody.
5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
7. W momencie akceptacji reklamacji kupujący otrzyma towar zgodny z opisem w ciągu 7 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Jeśli nie będzie to możliwe sprzedający dokona zwrotu pieniędzy(łącznie z kosztem dostawy).
8. W przypadku odrzucenia reklamacji towar będzie odesłany wraz z wyjaśnieniem. Koszty wysyłki w takiej sytuacji nie podlegają zwrotowi.
9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres sklepu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Akceptując regulamin Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Odwiedź nas też na
Facebook
Facebook
INSTAGRAM